വട്ടെഴുത്ത്, കോലെഴുത്ത്, ഗ്രന്ഥലിപി, ബ്രാഹ്മി ലിപികളിലെ പരിശീലനമാണ് കേരളീയപുരാലിഖിതവിജ്ഞാനീയം  തുടർകോഴ്സുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

ഈ തുടർ കോഴ്സിന്റെ പഠനഫലങ്ങൾ:

  • ഇന്ത്യൻ പുരാലിഖിതവിജ്ഞാനീയത്തിൽ പ്രാഥമികമായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു.
  • കേരളീയ ലിഖിതവിജ്ഞാനീയത്തിൽ സവിശേഷവും പ്രായോഗികവുമായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു.
  • ലിഖിതവിജ്ഞാനീയ രീതിശാസ്ത്രം, ലിഖിത സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ പ്രായോഗികമായ അറിവ് ലഭിക്കുന്നു.
  • തെരഞ്ഞെടുത്ത ലിഖിതങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനും അവയെ ആസ്പദമാക്കി തുടർ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആദ്യ കോഴ്സിൽ ലിപിവിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനധാരണകൾ ഉറപ്പിക്കലും വട്ടെഴുത്തിലുള്ള പ്രായോഗികപരിശീലനവുമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.